ÚTULOK VEĽKÝ MEDER

Naši partneri / Unsere Partner

 

10723438 964208500260642 1876539982

 

huns-sucht-sofa.at logo

 

2percent z dane

O nás

Občianske združenie Dog Azyl sme založili už v roku 2010 ako reakciu na nepriaznivý a stále sa zvyšujúci počet nechcených, týraných a človekom vyhodených psov. Dlhé dva roky sme aktívne hľadali vhodný pozemok, na ktorom by mohol vzniknúť útulok pre psy. Úspešne sa nám podarilo vziať do nájmu bývalú maštaľ vo Veľkom Mederi. Od mája 2012 si tu vlastnoručne budujeme útulok a ešte ani z ďaleka nie sme na konci.Kto sme?

Sme ľudia ako Vy! Obyčajní ľudia, ktorým nie je ľahostajné ako sa žije v okrese Dunajská Streda. Ľudia, ktorí sme roky vídali psy túlajúce sa po uliciach, na pokraji fyzických síl. Ľudia, ktorí sa nedokázali ďalej nečinne prizerať a nekonať.

Sme dobrovoľníci občianskeho združenia Dog Azyl, budujúci okresný útulok vo Veľkom Mederi. Sme mladé matky, dcéry a sme aj babičky, ktoré si popri svojej práci nájdu čas aj na tých, čo si sami pomôcť nevedia.

Odchyty, opatera, budovanie útulku, adoptovanie psov – to je naša práca, ktorú robíme dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Nielen pre opustené psy, ale aj pre deti hrajúce sa na ihrisku, pre obyvateľov miest a obcí v okrese, aby ich neohrozili túlajúce sa svorky psov.


Žijeme medzi Vami a prosíme Vás – pomôžte nám pomáhať.


Ako nám môžete pomôcť?

Máme sen... Už spolovice splnený a snívame ho aj za Vás - za všetkých milovníkov zvierat - ďalej. Chceme vybudovať útulok na okresnej úrovni, čisté koterce a veľký výbeh. Hoci v ňom budú psíky, bez domova, ale nasýtené a spokojné. Lebo vieme, že neexistujú nechcené psy! Sú iba psy, v útulkoch, ktoré sa ešte nestretli so svojim budúcim majiteľom.

Uvítame každú pomoc, či už vo forme:

  • finančného príspevku (dobrovoľný príspevok, 2% z dane),
  • materiálnej pomoci (krmivo, búdy, deky, stavebný materiál, obojky, vodítka, antiparazitiká...),
  • pomoci s dočasnou opaterou pre psíka,
  • adopcie psíka,
  • alebo aj jednoducho návštevou útulku a venčením psíkov.

Viac informácií ohľadom toho, ako nás môžete podporiť, si prečítajte TU.


Pozrite si naše prvé kroky pri budovaní útulku a sledujte naše úspešné pokroky, ktoré robíme aj vďaka Vám. V novinkách vždy nájdete aktuálne informácie o nás, o našom útulku, aj o akciách, kde nás môžete prísť podporiť. Môžete sa tu dozvedieť aj o postupe prác pri budovaní útulku, alebo o úspešných odchytoch. Tiež vás tu budeme informovať o našich problémoch, ktoré sa prihodia. 

 

Občianske združenie Dog Azyl


Zakladajúci členovia občianskeho združenia:


Predseda: Veronika Dosoudilová
Podpredseda: Jaroslava Karsli
Výkonný výbor: Veronika Dosoudilová, Jaroslava Karsli, Zuzana Lapinová, Alžbeta Janzetičová, Mgr. Gabriela Wercholáková
Kontrolná komisia: Mgr. Soňa Borisková, Andrea Pálfyová, Mária Formánková

Čl. 1: Názov a sídlo združenia

1.1. Názov združenia je Občianske združenie Dog Azyl
1.2. Sídlom združenia je Námestie priateľstva 2164/3, 929 01 Dunajská Streda
1.3. Adresou pre písomný styk je Veronika Dosoudilová, Námestie priateľstva 2164/3, 929 01 Dunajská Streda

Čl. 2: Poslanie a ciele združenia

2.1. Združenie Dog Azyl je dobrovoľné, neziskové, nepolitické, nenáboženské, ekologické združenie, ktoré združuje ľudí sympatizujúcimi s jeho myšlienkami. Jeho hlavným cieľom je humánne využitie schopností psov a iných zvierat pre potreby ľudí a humánne zníženie nechcených, týraných a túlavých psov, ktorí sú potencionálnymi prenášačmi nákazlivých ochorení.

2.2. Hlavným cieľom združenia je podielať sa na:

a/ ochrane zvierat pred ich utrpením, stresom a týraním
b/ kontrole populácie psov a mačiek
c/ vybudovaní karantény a útulku pre opustené a túlavé spoločenské zvieratá
d/ denne ochraňovať zdravie občanov tým, že ihneď izoluje túlavé, agresívne a choré zvieratá z ulice, ktoré umiestňuje do príslušných zariadení
e/ osvetová činnosť zameraná na širokú verejnosť, zameraná na zvýšenie tolerancie a zodpovednosti voči spoločnosti a voči zvieratám
f/ výchova detí a mládeže k filantropii a etickému postoju k živým tvorom, v spolupráci so základnými a strednými školami
g/ podpora detí a mládeže v ich mimoškolských záujmových činnostiach – agility, výcvik psov,.....
h/ organizovanie športových, zábavných a osvetových akcií
i/ spolupráca s organizáciami podobného zamerania
j/ poskytovať súčinnosť orgánom štátnej správy a samosprávy pri plnení ich úloh na úseku ochrany životného prostredia a napomáhať k zlepšovaniu životného prostredia.

Čl.3: Členstvo

3.1. Členom združenia môže byť každá osoba, ktorú v nadpolovičnej väčšine schváli najvyšší orgán združenia.

3.2. Práva a povinnosti členov:

a/ člen má právo voliť a byť zvolený do orgánov združenia
b/ členovia sa spolupodieľajú na prijímaní najzávažnejších rozhodnutí o zameraní a činnosti združenia
c/ členovia majú právo byť prítomní na rokovaniach najvyššieho orgánu združenia
d/ hlasovanie je verejné, ak členská schôdza nerozhodne inak
e/ členovia sú povinní riadiť sa týmito stanovami a uzneseniami členskej schôdzi

3.3. Členstvo zaniká:

a/ vystúpením
b/ vylúčením – na základe hlasovania výkonného výboru, pre sústavné porušovanie stanov a vnútorných predpisov združenia
c/ úmrtím
d/ zánikom združenia

 

Čl.4: Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a/ Členské zhromaždenie
b/ Výkonný výbor
c/ Predsedníctvo
d/ Kontrolná komisia
Zoznam zástupcov menovaných orgánov je v prílohe č.1

V mene združenia sú oprávnení navonok konať nasledovní členovia:
Veronika Dosoudilová, Námestie priateľstva 2164/3, 929 01 Dunajská Streda
Jaroslava Karsli, Orechová Potôň 10, okres Dunajská Streda
Títo členovia môžu konať v mene OZ jednotlivo.

Čl.5: Členské zhromaždenie združenia

5.1. Členské zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a prijíma najzávažnejšie rozhodnutia o zameraní a činnosti združenia.

5.2. Do pôsobnosti členského zhromaždenia patrí:

a/ rozhodovanie o založení, zlúčení a zániku združenia
b/ schvaľovanie stanov, ich zmeny a doplnky
c/ schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení
d/ volí a odvoláva členov výkonného výboru a kontrolnú komisiu

Čl. 6: Výkonný výbor združenia

6.1. Výkonný výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskému zhromaždeniu. Pozostáva z najmenej piatich členov. Horná hranica členov nie je ohraničená.

6.2. Výkonný výbor riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu

6.3. Výkonný výbor sa stretáva podľa potreby na podnet ktoréhokoľvek člena výboru, najmenej však raz za pol roka ho zvoláva predseda združenia. Výbor je uznášania schopný pri počte najmenej piatich členov.

6.4. Výbor prijíma rozhodnutia hlasovaním. Hlasuje sa verejne. Rozhodnutie je prijaté hlasovaním nadpolovičnej väčšiny.

6.5. Výbor spomedzi seba volí a odvoláva predsedu.

6.6. Výbor zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu.

Čl.7: Predsedníctvo združenia

7.1. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom združenia. Na jeho čele stojí predseda združenia. Predsedníctvo má za úlohu zastupovanie na najvyššej úrovni.

7.2. Pozostáva z jedného predsedu a z jedného podpredsedu. Členovia predsedníctva sú volení výkonným výborom. Predseda priamo, podpredseda na návrh predsedu.

7.3. Predseda riadi a vykonáva operatívnu činnosť združenia. Predseda má právo rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nepodliehajú rozhodovacej právomoci členského zhromaždenia a výkonného výboru. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda.


Čl. 8: Kontrolná komisia

Je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskému zhromaždeniu. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Čl.9 : Zdroje združenia

Zdrojmi majetku združenia sú sponzorské dary, členské príspevky, dotácie a granty, 2% z príjmu fyzických a právnických osôb, finančné prostriedky z verejných zbierok, z benefičných akcií a ekonomických aktivít.

Čl. 10 : Hospodárenie združenia

10.1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného najvyšším orgánom združenia.

10.2. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov bude združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade s týmito stanovami.

10.3. Výdavky združenia sú najmä:

a/ výdavky na výstavbu a prevádzku zariadení určených na dosahovanie cieľov združenia
b/ výdavky na organizovanie podujatí na dosahovanie cieľov združenia
c/ výdavky na mzdy a na dane a odvody do fondov
d/ odmeny členom výkonného výboru dozornej rady, určené podľa vnútorných predpisov združenia
e/ účelne vynaložené náklady na činnosť združenia

10.4 Ak po zániku združenia ostane po likvidácii likvidačný ostatok, bude tento poukázaný na účet inej organizácie zaoberajúcej sa ochranou zvierat, o čom rozhodne v dobe zániku výkonný výbor.


Čl. 11: Záverečné ustanovenia

11.1. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú, deň jej vzniku sa datuje dňom registrácie na MV.

11.2. Toto znenie naberá platnosť dňom potvrdenia registrácie Ministerstvom vnútra SR.

 

 

ZMLUVNÉ OBCE


Našli ste psa? Ak sa nachádzate v obci v okrese Dunajská Streda, kontaktujte starostu obecného úradu a informujte o možnosti umiestniť psa v našom útulku za poplatok 46€Môže sa stať, že nemáme miesto pre nového psíka, ale vždy sa snažíme situáciu poriešiť.

Viac informácií o tom, ako sa zachovať a postupovať v prípade, že nájdete túlavého psa, si prečítajte TU.

OZ Dog Azyl má zmluvu s nasledovnými obcami ohľadom umiestnenia psov v útulku Veľký Meder:

Bodíky 
Vrakúň 
Vydrany 
Kútniky 
Dolný Štál 
Trhová Hradská 
Zemianska Olča 
Čakany 
Kvetoslavov 
Holiare 
Tonkovce 
Lehnice 
Okoličná na Ostrove 
Horný Bar 

 


 

Joomla SEF URLs by Artio
Created by Echo WebDesign Partner of YourBrand